top of page

ניקוי אנטי בקטריאלי

גרין אפ אנטיבקטריאלי הוא הפתרון.

מקומות מפגש של אנשים חולים מהווה חממה לזהומים צולבים בין החולים. שמירה על ניקויון וחיטוי מתמידים במקומות כאלה
יוריד בצורה  משמעותית הידבקות הדדית בין המבקרים במקום.
מוצרי Green Up  אנטי בקטריאליים הם בעלי יכולת ניקוי וחיטוי בתחום רחב של השמדת חידקים.
שימוש בהם הוא פשוט לא מסוכן למשתמש ולא גורם נזק וזיהום לסביבה.

גרין אפ סדרת מוצרים אנטיבקטריאלים

אנטיבקטריאלי

בעיית עמידות החיידקים לאנטיביוטיקה הולכת ומחמירה. ידועים היום זני חיידקים שפיתחו עמידות לרוב  החומרים האנטיביוטיים עלידי תהליך אבולוציונ.   מוצרי GREEN UP אנטי בקטריאליים  נותנים מענה יעיל להשמדת חיידקים בתחום רחב ביותר. המוצרים הם   אקולוגיים  לא רעילים ולא מסוכנים לאדם ולבסביבה. דרך פעולתם היא פשוטה ויעיה..

חידק סטפטו.jpg

מרפאות ציבוריות

dreamstime_m_2669366.jpg

מרפאות שיניים

dreamstime_m_4198373.jpg

חולים המבקרים במרפאות משאירים מגוון רחב של חיידקים במקום. יכולת הדבקות של מבקרים היא בעלת סבירות גבוהה.לכן נוקניון וחיטוי שוטפים הם הכרחיים ביותר במרפאות. שימוש במוצרי Green Up אנטיבקטריאליים כחומר ניקוי וחיטוי במקום יקטין משמעותית סכנת הידבקות במקום.

מרפאת שיניים היא למעשה חדר ניתוח לכל דבר אשר בו חשופים המטופלים והצוות המטפל לזהומים רבים. שמירה על רמת ניקיון וחיטוי במקום היא מהחשובים ביותר. שימוש במוצרי Green Up אנטיבקטריאליים נותן פיתרון יעל להשגת מטרה זו. המוצרים מאפשרים שמירה על ציוד מעבדה, לא מסוכנים למשתמשים ולא פוגעים בסביבה.

בתי חולים

Hospitalization.jpg

בתי חולים מהווים ריכוז הגדול ביותר של חיידקים מסוגים שונים כאשר חלקם פיתחו עמידות לתרופת לאנטיביוטיות והפכו לדיירים קבועים במקום. חלק מהמאושפזים לוקים בזיהומים הנגרמים מאותם החיידקים העלולים לגרום לסיבוכים קשים ולמוות. שימוש במוצרי Green Up אנטיבקטריאליים נותן מענה יעיל לבעיה זו.

bottom of page