top of page

מוצרים ימיים

גרין אפ סדרת מוצרים ימיים

הים מספק במישורין ובעקיפין מגוון רחב של פעילות כלכלית וחברתית אנו מחויבים לשמור על איכות הסביבה הימית כדי להגן על משאבי הים לתועלת האנשות. היום כאשר תעבורה הימית הולכת וגדלה ספנות המודרנית מהווה גורם חשוב בזיהום מי הים והחופים. זיהום הים פוגע במערכות החי והצומח, משבש את הפעילויות הכלכליות והחברתיות המתנהלות בים ובחופים. מניעת זיהום הים הוא הדבר החשוב לעתיד האנושות כולה. הספינות הם למעשה משק סגור לכל דבר.שימוש במוצרים אקולוגיים ימנע זיהומים באוניה ובעקיפין גם בים.

ספינת משא

תחנות עגינה

ניקוי פנימי מנוע

קפטן גשר

יאכטות

ספינת נוסעים
bottom of page