top of page

דף מוצר

  Green Life Group

ערפול חדרי קירור
 
ערפול חדרי קירור לפרי וירק נועד ליצור סביבה נקייה מפטריות וחיידקים הניקיון נוצר ע"י ערפול חלל חדר הקירור והבחלה

בתמיסה המכילה "ערפילון" של "גרין אפ"בערפול יש להבדיל בין שתי שיטות

  1. ערפול קבוע.

חיטוי בערפול קבוע מתבצע ע"י הוספת "ערפילון" של "גרין אפ" בשיעור של 5% במים למיכל המספק את   המים לבקרת הלחות

של חדר הקירור, כלומר,
בכל פעם שבקרת הלחות פוקדת על הוספת מים להעלאת   הלחות, מים אלה מכילים חומר המחטא את החדר

  1. ערפול מתוזמן.

    ערפול מתוזמן מתבצע באמצעות מערכת ערפול המוכנסת לחדר הקירור למטרה זו
מערכת זו יכולה להיות קבועה או ניידת ותפקודה נקבע בהתאם לתנאי השימוש בחדר
בערפול מתוזמן יש לספק 100CC  "ערפילון" של "גרין אפ"  לכל 100 קוב של נפח חלל החדר, כלומר בתמיסה של 10%, יש לתת 1 ליטר תמיסה לכל 100 קוב
נפח כולל של התמיסה בכל טיפול נקבע לפי נפח חדר הקירור
ניתן לקצר את משך זמן הערפול ע"י הכפלת יחסי התמיסה ל20% ולערפל 1 ליטר תמיסה לכל 200 קוב נפח חדר הקירור
בתזמון מועדי הערפול יש להבחין בין חדר אופרטיבי אותו יש לערפל מידי יום בסוף יום העבודה לבין חדר המשמש לאחסון ארוך ללא כניסות    ויציאות אותו יש
לערפל פעמיים בשבוע. חדרי הבחלה יש לערפל בכל יום
המוצר יעיל לערפול בהחסנה עד 60 יום כחודשים, בכל מקרה אין להשתמש בעירפול מתמשך מעבר לזמן זה
"ערפילון" של "גרין אפ" הוא חומר אקולוגי – ירוק, לא רעיל, לא קורוזיבי ולא שאריתי

החומר אינו פוגע באדם, במתכת, בפרי או בכל חומר אחר 

לעובד הנמצא בשטח העירפול נדרשים אמצעי בטיחות:

בגדי עבודה מתאימים, משקפי מגן ומסיכת פנים
בכל שאלה והדרכה ניתן לפנות אל נציג היצרן

bottom of page